Mục đích - Ý nghĩa của Giải JSD2018

Phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành xu thế chung mà toàn nhân loại đang nỗ lực hướng tới. Các mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc được xem như là định hướng mang tính toàn cầu và mỗi quốc gia cần phải đặt ra các mục tiêu phù hợp với bối cảnh của quốc gia để thực hiện.

17 Mục tiêu PTBV toàn cầu (SGDs) đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs) được ban hành tháng 5/2017 với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs)

Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trách nhiệm tham gia vào phát triển bền vững thuộc về tất cả mọi người (nhà nước, NGOs, doanh nghiệp, mỗi người dân,…). Trong đó, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền thông phát triển bền vững, giúp xã hội nhận thức được vai trò của mình.

Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức “Giải Báo chí với phát triển bền vững”. Đây là một sáng kiến truyền thông hỗ trợ báo chí tham gia, thúc đẩy tiến trình mục tiêu phát triển bền vững.

Giải thưởng này không đơn thuần chỉ đánh giá nội dung sản phẩm báo chí mà còn đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tiêu chí đánh giá JSD 2018

Tính lan tỏa cộng động

Các sản phẩm phải có tính lan tỏa và tác động với cộng đồng nhằm đạt hiệu quả truyền thông cao nhất

Xem chi tiết

Góc nhìn phát triển

Góc nhìn phát triển là yếu tố quan trọng trong JSD2018. Góc nhìn phát triển là nền tảng cho phát triển bền vững

Xem chi tiết

Chuẩn mực báo chí

Áp dụng hợp lý các tiêu chuẩn kỹ năng và phương pháp luận báo chí trong thực hiện các sản phẩm

Xem chi tiết

Hoạt động truyền thông & chương trình đồng hành

Lễ phát động giải

Lễ phát động JSD2018 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia và đưa tin của hơn 70 cơ quan truyền thông báo đài toàn quốc

Xây dựng kênh cộng đồng

Fanpage Giải báo chí và phát triển bền vững được xây dựng là kênh thông tin và kết nối nhanh đến các tác giả dự thi, các đối tác quan tâm đến giải

Tập huấn nhà báo

Tổ chức tập huấn, tọa đàm, điền dã thực tế cộng đồng cho nhà báo về các lĩnh vực nội dung của Giải.

Chia sẻ nhận định về giải

Chia sẻ của các cơ quan trong và ngoài nước, lãnh đạo các cơ quan báo chí về tính thiết thực và ý nghĩa của Giải được thực hiện trong suốt quá trình đăng ký dự thi và chấm Giải

Hội đồng Giám khảo

Hội đồng giám khảo của giải tập hợp các nhà chuyên môn về báo chí, PTBV, đại diện các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước về PTBV, các tổ chức xã hội

Hiệu ứng cộng đồng

Các thông tin về Giải được chia sẻ trong các hội nhóm báo chí, hoạt động xã hội, chia sẻ trên facebook của các nhà báo uy tín nhằm tăng hiệu ứng và tiếp cận đối với Giải

Phát triển bền vững vì một xã hội tốt đẹp hơn.