Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Nội dung Quyết định 622 tại đây.