Nội dung Mục tiêu 4.8

Xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục thân thiện với TRẺ EM, người khuyết tật và bình đẳng giới và cung cấp môi trường học tập an toàn, không bạo lực, toàn diện và hiệu quả cho tất cả mọi người.

– Rà soát, hoàn thiện và xây dựng hệ thống các tiêu chí/tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng giáo dục thân thiện với TRẺ EM, người khuyết tật và bình đẳng giới tương ứng với các tiêu chí của Liên Hợp Quốc.

– Bảo đảm các cơ sở giáo dục xây mới đáp ứng các tiêu chí thân thiện với TRẺ EM, bao gồm cả trẻ khuyết tật; đồng thời sửa chữa, nâng cấp các cơ sở giáo dục đang hoạt động để đáp ứng tiêu chí đề ra.

– Lồng ghép mục tiêu về cơ sở giáo dục thân thiện với TRẺ EM vào chiến lược giáo dục.

– Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho việc xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục.

Chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.