Nội dung Mục tiêu 5.2

Giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và TRẺ EM gái nơi công cộng hoặc nơi riêng tư, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột tình dục và các hình thức bóc lột khác.

– Hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và TRẺ EM theo hướng xử phạt nghiêm minh và mang tính răn đe, có hình phạt kịp thời, nặng đối với các hành vi vi phạm.

– Củng cố hoạt động của Hệ thống Bảo vệ TRẺ EM dựa vào cộng đồng.

– Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu để giám sát việc thực thi pháp luật đối với vấn đề bạo lực phụ nữ và TRẺ EM gái, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột, lạm dụng tình dục và các hình thức bóc lột khác.

– Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật nhằm ngăn chặn và hạn chế bạo lực xảy ra đối với phụ nữ và TRẺ EM, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột, lạm dụng tình dục và các hình thức bóc lột khác. Xây dựng chiến lược truyền thông về phòng, chống bạo lực; phòng, chống mua bán người tại cộng đồng đến năm 2030.

– Đưa kiến thức về bạo lực đối với phụ nữ và TRẺ EM gái, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột, lạm dụng tình dục và các hình thức bóc lột khác vào chương trình giáo dục tại các cấp học.

– Tăng cường nhiệm vụ, trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan công an xử lý các vụ việc bạo lực gia đình.

– Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ và TRẺ EM gái giải quyết khó khăn của bản thân, gia đình và những vấn đề liên quan khác vốn là những khía cạnh tiềm ẩn khả năng bị bạo lực, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột, lạm dụng tình dục và các hình thức bóc lột khác.

– Xây dựng và vận hành các mô hình “thành phố không bạo lực với phụ nữ và TRẺ EM gái” (dành cho khu vực đô thị); “làng quê không bạo lực với phụ nữ và TRẺ EM gái” (dành cho khu vực nông thôn) và “gia đình không bạo lực với phụ nữ và TRẺ EM gái” (dành cho mọi khu vực).

– Vận động xã hội thực hiện phong trào “phòng, chống tội ác xâm hại tình dục phụ nữ và TRẺ EM gái”.

Chủ trì: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.