Nội dung Mục tiêu 6.6

Đến năm 2030, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước.

– Tăng cường bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước và hệ sinh thái thủy sinh.

– Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái thủy sinh, các vùng đất ngập nước, vùng cửa sông, ven biển.

– Quy hoạch và tăng cường bảo vệ rừng phòng hộ.

– Tăng cường vai trò của cộng đồng trong bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái.

– Sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp khác có liên quan.

– Tăng cường học tập, trao đổi nguồn lực, kinh nghiệm với quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học liên quan đến nước.

– Tăng cường nguồn lực tài chính cho bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước.

Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.