Nội dung Mục tiêu 8.7

Thực hiện kịp thời và hiệu quả các biện pháp để xóa bỏ lao động ép buộc, chấm dứt nạn buôn người và nô lệ hiện đại; ngăn chặn và xóa bỏ lao động TRẺ EM dưới mọi hình thức.

– Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lao động, việc làm, TRẺ EM nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hành vi sử dụng lao động ép buộc, buôn người và nô lệ hiện đại và lao động TRẺ EM dưới mọi hình thức.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về luật pháp, chính sách liên quan tới lao động TRẺ EM, nạn buôn người và nô lệ hiện đại, lao động ép buộc.

– Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức xã hội về các hình thức lao động nói trên.

Chủ trì: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.